صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

حضور و سخنرانی معاون فرهنگی نهاد، حاج آقا میرمحمدی در نماز خانه پردیس علوم

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1396/04/27
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد