صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

ثبت نام در حوزه:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWnwWJ4-0W9YhgtQr4G-eoUhF-m5GcXLZu7J_r8R4PmCMSPQ

اطلاع رسانی

کانال بله:

https://ble.im/hoze_kntu

کانا تلگرام:

https://t.me/hoze_kntu

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1397/07/16
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد